enviro.nlc
Environmentálny servis

+421 918 138 162 info@nlc-sk.com

O nás

nlc je slovenská spoločnosť založená v roku 2015. Spoločnosť zastrešuje team odborníkov pre jednotlivé oblasti ochrany, starostlivosti a tvorby životného prostredia, vďaka čomu vie poskytnúť prvotriedny a komplexný environmentálny servis v rámci legislatívneho rámca vybraných zložiek životného prostredia.

Služby

EIA/SEA

V rámci posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (EIA/SEA) v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujeme:

 • vypracovanie zámeru činnosti
 • vypracovanie správy o hodnotení
 • vypracovania odborných posudkov a hodnotení
 • príprava a vedenie verejného prerokovania
 • konzultácie a poradenstvo pri investičných zámeroch podliehajúcich procesu EIA/SEA

Odpadové hospodárstvo

Ponúkame kompletný servis (outsorcing) v oblasti odpadového hospodárstva (OH) v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ide predovšetkým o:

 • vydanie rozhodnutí a vyjadrení orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva (MŽP SR, SIŽP, KÚ ŽP, ObÚ ŽP)
 • vypracovanie a zabezpečenie podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutí a vyjadrení
 • vedenie evidencie odpadov, obalov, vyhradených výrobkov a prúdov odpadov
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy (SIŽP, OÚ, MŽP SR, RÚVZ)
 • spracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok
 • zabezpečovanie a koordinácia odvozov nebezpečných odpadov
 • kontrola dodržiavania platných predpisov OH
 • odborné konzultácie

Ochrana ovzdušia

Pre prevádzkovateľov zdrojov podľa zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší zabezpečujeme:

 • vypracovanie podkladov k vydaniu súhlasov podľa zákona o ovzduší
 • vypracovanie a schválenie Súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení
 • vedenie prevádzkovej evidencie o zdrojoch a zisťovanie množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom
 • oznamovanie príslušnému úradu ŽP ročné informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov ustanovené vykonávacím predpisom (NEIS)
 • výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
 • vypracovanie prevádzkového poriadku zdroja znečistenia ovzdušia
 • vypracovanie návrhu spôsobu výpočtu emisií pre zdroje znečistenia ovzdušia
 • zabezpečenie oprávneného merania

Ochrana vôd

Pre subjekty zaobchádzajúcimi so škodlivými látkami podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) zabezpečujeme:

 • vypracovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán)
 • výkon funkcie vodohospodára
 • vypracovanie podkladov k vydaniu súhlasov podľa vodného zákona
 • vypracovanie prevádzkového poriadku pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami, vrátane prevádzkových poriadkov vodných stavieb
 • legislatívny dohľad nad vodnými stavbami, vrátane odberu vzoriek akreditovanými laboratóriami
 • zabezpečenie skúšok tesnosti nádrží

IPKZ

Pre prevádzky na ktoré sa vťahuje zákon č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a (IPKZ) o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečujeme:

 • vypracovanie žiadosti o udelenie integrovaného povolenia
 • vypracovanie príloh k žiadosti IPKZ (napr. havarijný plán, súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zdroja znečisťovania ovzdušia, program odpadového hospodárstva a pod.)
 • zabezpečenie vypracovania odborných posudkov (emisno-prenosové posúdenie, emisno-technologické posúdenie, hluková štúdia, prašnosť a pod.)
 • konzultácie a predbežné prerokovanie žiadosti IPKZ so správnym orgánom
 • sprostredkovanie nevyhnutných odborných dokumentácií ( ako napríklad vybroakustická štúdia, hydrogeologický prieskum a monitoring ) a iné odborné posudky, špeciálne dokumenty a štúdie.

Environmentálny audit

Komplexné posúdenie činnosti prevádzky vo vzťahu k platnej environmentálnej legislatíve, k povinnostiam prevádzkovateľa na úseku ochrany životného prostredia a k legislatívne stanovenom limitom znečisťovania. 
Výstupná správa z auditu definuje postupy a procesy nutné k zosúladeniu činnosti s požiadavkami legislatívy životného prostredia a hodnotí finančnú nákladovosť tohoto procesu.

  Zavádzanie manažérskych systémov

  • Zavedenie systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
  • Zavedenie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001

  Školenia a konzultácie

  Ponúkame odborné školenia a konzultácia zo všetkých oblastí ochrany životného prostredia (odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, ochrana vôd, EIA/SEA atď.)

   Iné služby

   V prípade záujmu o špecifické služby v oblasti životného prostredia nás prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.

    Kontakt

    Adresa
    nlc, s. r. o.
    Jána Kollára 31
    97401
    Banská Bystrica
    Kontakt
    +421 918 138 162
    info@nlc-sk.com
    Fakturačné údaje
    IČO 48 148 407
    DIČ 2120068104
    Zapísaná na Okr. súde Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 28080/S
    IBAN SK37 1111 0000 0013 1622 3002