enviro.nlc
Environmentálny servis

+421 947 950 193 info@nlc-sk.com

O nás

nlc je slovenská spoločnosť založená v roku 2015. Spoločnosť zastrešuje team odborníkov pre jednotlivé oblasti ochrany, starostlivosti a tvorby životného prostredia, vďaka čomu vie poskytnúť prvotriedny a komplexný environmentálny servis v rámci legislatívneho rámca vybraných zložiek životného prostredia.

Služby

Uhlíková stopa a LCA

Spracovávame certifikovaný výpočet uhlíkovej stopy produktu a podniku.
Ponúkame posúdenie životného cyklu produktu (CLA)j

 • Cerifikovaný výpočet uhlíkovej stopy produktu a výrobku v súlade s normami STN EN ISO 14067, STN EN 14064:1, STN EN 14064:3 a GHG protokolu a iných záväzných predpisov EU a SK
 • Posudzovanie životného cyklu produktu (LCA) je dôležité pri definovaní možností pre zlepšenie stavu životného prostredia, výrobných procesov a zdrojov surovín, vzniknutých odpadov v celom dodávateľsko-odberateľskom hodnotovom reťazci.

Udržateľnosť a ESG

Ponúkame odborné poradenstvo v rámci oblasti ESG - Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem s prioritným zameraním na environmentálne aspekty

  EIA/SEA

  V rámci posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (EIA/SEA) v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujeme:

  • vypracovanie zámeru činnosti
  • vypracovanie správy o hodnotení
  • vypracovania odborných posudkov a hodnotení
  • príprava a vedenie verejného prerokovania
  • konzultácie a poradenstvo pri investičných zámeroch podliehajúcich procesu EIA/SEA

  Odpadové hospodárstvo

  Ponúkame kompletný servis (outsorcing) v oblasti odpadového hospodárstva (OH) v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Ide predovšetkým o:

  • vydanie rozhodnutí a vyjadrení orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva (MŽP SR, SIŽP, KÚ ŽP, ObÚ ŽP)
  • vypracovanie a zabezpečenie podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutí a vyjadrení
  • vedenie evidencie odpadov, obalov, vyhradených výrobkov a prúdov odpadov
  • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy (SIŽP, OÚ, MŽP SR, RÚVZ)
  • spracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok
  • zabezpečovanie a koordinácia odvozov nebezpečných odpadov
  • kontrola dodržiavania platných predpisov OH
  • odborné konzultácie

  Ochrana ovzdušia

  Pre prevádzkovateľov zdrojov podľa zákona NR SR č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujeme:

  • vypracovanie podkladov k vydaniu súhlasov podľa zákona o ovzduší
  • vypracovanie a schválenie Súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení
  • vedenie prevádzkovej evidencie o zdrojoch a zisťovanie množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom
  • oznamovanie príslušnému úradu ŽP ročné informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov ustanovené vykonávacím predpisom (NEIS)
  • výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
  • vypracovanie prevádzkového poriadku zdroja znečistenia ovzdušia
  • vypracovanie návrhu spôsobu výpočtu emisií pre zdroje znečistenia ovzdušia
  • zabezpečenie oprávneného merania

  Ochrana vôd

  Pre subjekty zaobchádzajúcimi so škodlivými látkami podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) zabezpečujeme:

  • vypracovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán)
  • výkon funkcie vodohospodára
  • vypracovanie podkladov k vydaniu súhlasov podľa vodného zákona
  • vypracovanie prevádzkového poriadku pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami, vrátane prevádzkových poriadkov vodných stavieb
  • legislatívny dohľad nad vodnými stavbami, vrátane odberu vzoriek akreditovanými laboratóriami
  • zabezpečenie skúšok tesnosti nádrží

  IPKZ

  Pre prevádzky na ktoré sa vťahuje zákon č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a (IPKZ) o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečujeme:

  • vypracovanie žiadosti o udelenie integrovaného povolenia
  • vypracovanie príloh k žiadosti IPKZ (napr. havarijný plán, súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zdroja znečisťovania ovzdušia, program odpadového hospodárstva a pod.)
  • zabezpečenie vypracovania odborných posudkov (emisno-prenosové posúdenie, emisno-technologické posúdenie, hluková štúdia, prašnosť a pod.)
  • konzultácie a predbežné prerokovanie žiadosti IPKZ so správnym orgánom
  • sprostredkovanie nevyhnutných odborných dokumentácií ( ako napríklad vybroakustická štúdia, hydrogeologický prieskum a monitoring ) a iné odborné posudky, špeciálne dokumenty a štúdie.

  Environmentálny audit

  Komplexné posúdenie činnosti prevádzky vo vzťahu k platnej environmentálnej legislatíve, k povinnostiam prevádzkovateľa na úseku ochrany životného prostredia a k legislatívne stanovenom limitom znečisťovania. 
Výstupná správa z auditu definuje postupy a procesy nutné k zosúladeniu činnosti s požiadavkami legislatívy životného prostredia a hodnotí finančnú nákladovosť tohoto procesu.

   Zavádzanie manažérskych systémov

   • Zavedenie systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
   • Zavedenie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001

   Školenia a konzultácie

   Ponúkame odborné školenia a konzultácia zo všetkých oblastí ochrany životného prostredia (odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, ochrana vôd, EIA/SEA atď.)

    Iné služby

    V prípade záujmu o špecifické služby v oblasti životného prostredia nás prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.

     Kontakt

     Adresa
     nlc, s. r. o.
     Jána Kollára 31
     97401
     Banská Bystrica
     Kontakt
     +421 947 950 193
     info@nlc-sk.com
     Fakturačné údaje
     IČO 48 148 407
     DIČ 2120068104
     Zapísaná na Okr. súde Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 28080/S
     IBAN SK37 1111 0000 0013 1622 3002